تفکر داعشی که امروز ۴ نفر را وحشیانه به شهادت رساند؛ سالهاست از این مکان ترویج می شودنوشتن دیدگاه