دکتر رحمانی فضلی در ابلاغیه ای به هاشمی استاندار گلستان با تبدیل روستای صادق آباد"روستای گلیداغ"روستای آشار به شهر موافقت کرد

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در ابلاغیه دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به هاشمی استاندار گلستان آمده است؛ در اجرای ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به مطالعات کارشناسی با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر   تبدیل روستای صادق آباد"روستای گلیداغ"روستای آشار به شهر موافقت
همچنین وزیر کشور خطاب به استاندار گلستان درخواست کرد اقدامات لازم برابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
 

 نوشتن دیدگاه