خودروی طرفداران سردار قاسم سلیمانی در قطر را می بینید.

خودروی طرفداران سردار قاسم سلیمانی در قطر را می بینید.نوشتن دیدگاه