پایگاه خبری عدالتخواهان  توئیتر مصطفی تاج‌زاده محمود احمدی‌نژاد محکومان امنیتی انسجام ملی نقل قول رهبر انقلاب ملی حرکت

بهگزارش پایگاه عدالت خواهان"یک کاربر توییتر با انتشار دو نقل قول، یکی از سخنرانی روز گذشته محمود احمدی نژاد در یک مسجد و دیگری توییتی از مصطفی تاجزاده از محکومان امنیتی، نشان داد که این دو چگونه در یک جهت، علیه منافع و انسجام ملی حرکت می‌کنند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"
 

 پایگاه خبری عدالتخواهان  توئیتر مصطفی تاج‌زاده محمود احمدی‌نژاد محکومان امنیتی انسجام ملی نقل قول رهبر انقلاب ملی حرکت  پایگاه خبری عدالتخواهان  توئیتر مصطفی تاج‌زاده محمود احمدی‌نژاد محکومان امنیتی انسجام ملی نقل قول رهبر انقلاب ملی حرکت

 پایگاه خبری عدالتخواهان  توئیتر مصطفی تاج‌زاده محمود احمدی‌نژاد محکومان امنیتی انسجام ملی نقل قول رهبر انقلاب ملی حرکت  پایگاه خبری عدالتخواهان  توئیتر مصطفی تاج‌زاده محمود احمدی‌نژاد محکومان امنیتی انسجام ملی نقل قول رهبر انقلاب ملی حرکت

 پایگاه خبری عدالتخواهان  توئیتر مصطفی تاج‌زاده محمود احمدی‌نژاد محکومان امنیتی انسجام ملی نقل قول رهبر انقلاب ملی حرکت  پایگاه خبری عدالتخواهان  توئیتر مصطفی تاج‌زاده محمود احمدی‌نژاد محکومان امنیتی انسجام ملی نقل قول رهبر انقلاب ملی حرکت

 

 پایگاه خبری عدالتخواهان  توئیتر مصطفی تاج‌زاده محمود احمدی‌نژاد محکومان امنیتی انسجام ملی نقل قول رهبر انقلاب ملی حرکتنوشتن دیدگاه