لحظه بازداشت تعدادی از دراویش اغتشاشگر خیابان پاسداران تهران

 

                                     فیلم

 

 

 

 نوشتن دیدگاه