استاندار گلستان تصمیم دارد با تغییر در تیم مدیریتی در استان، حرکت رو به جلو و حرکت به سمت پیشرفت استان را با سرعت پیش ببرد.

                                         فیلم

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه