پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان صورت گرفته است.

بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی


پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان صورت گرفته است.

 

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعهً آماری شامل 421 نفر کارمندان دانشگاه لرستان در سال 1394- 1395 است با توجه به حجم جامعه، حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان بالغ بر 201 نفر تعیین شد که به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شده اند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامهً استاندارد رفتارسیاسی ای. جی دوبرین (1978)، تعهد سازمانی می یر و آلن(1993) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل یابی تحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون و tتک نمونه ای با استفاده از نرم‌افزارهای آماری spss و lisrel استفاده خواهد شد. به منظور گردآوری داده ها ازپرسشنامه استاندارد ضریب آلفای کرونباخ(رفتارسیاسی «0/94» ، تعهد سازمانی «0/92»و عدالت سازمانی «0/90») ارزیابی شد یافته‌های پژوهش نشان داد که وضعیت رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی بالاتر از حد متوسط و میانگین فرضی قرار دارد ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﺿـﺮﻳﺐ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد مستقیم ﺑـﻴﻦ دو متغیّر رفتار سیاسی مدیران با تعهد سازمانی آنان 0/47- میﺑﺎشد و ضریب استاندارد غیرمستقیم با نقش واسطه ای عدالت سازمانی 0/24 - می‌‌باشد و اثرات کل آن به 0/71 - می‌‌رسد و معنی آن این است ﻛــﻪ منفی 71 درصد از تغییرات تعهد سازمانی منتج از رفتارسیاسی مدیران با نقش واسطه ای عدالت سازمانی می‌‌باشد.

کلیدواژه ها: رفتار سیاسی؛ تعهد سازمانی؛ عدالت سازمانی؛ کارمندان دانشگاه لرستان

نویسندگان:

سعید فرح بخش: دانشگاه لرستان

 ایرج نیک پی؛ عظیمه شجاعی

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی - دوره 12، شماره 3، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   نوشتن دیدگاه