اگرنبودتخریب سپاه توسط عزیزانی که خودرامدعیان مردم داری و پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته چگونه امریکا و هم پالگی هایش به خود اجازه میدادامروز این چنین تاخت وتازنموده ووقاحت را به انجابرساندکه که سپاه راکه ناجی مسمانان مظلوم جهان بوده وازمحبوبیتی درایران وجهان برخورداراست که اسمش لرزه براندام استعمار جهانی انداخته را تروریست بخواند

به گزارش پایگاه عدالت خواهان" حسینعلی شعبانی فعال اجتماعی با ارسال یاداشتی به این پایگاه نوشت:

اگرنبودتخریب سپاه توسط عزیزانی که خودرامدعیان مردم داری و پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته چگونه امریکا و هم پالگی هایش به خود اجازه میدادامروز این چنین تاخت وتازنموده ووقاحت را به انجابرساندکه که سپاه راکه ناجی مسمانان مظلوم جهان بوده وازمحبوبیتی درایران وجهان برخورداراست که اسمش لرزه براندام استعمار جهانی انداخته را تروریست بخواند.
نمیدانم  نام این کاررانباید(تیغ بدست زنگی مست دادن )نامیدانانکه مدعی بدست گرفتن اقتصادتوسط سپاه بودند و مدام ازتریبونهای اجتماعی دراین زمینه فریادمیزدند که کسانی دارای پول وسلاح وامکانات هستندواجازه پیشرفت نمیدهند.
انان که امروزمتوجه شده اند سپاه دلسوز این مردم واین مرزوبوم است وباکسی جز دشمنان واقعی این مردم سرستیز ندارندچرا نصایح مقام معطم رهبری که میفرمودند امریکایی هاقابل اعتماد نیستند راگوش نکردند واب وبرق وگاز واقتصادورفاه مردم رادرگرورابطه باانان دانسته وچیزی نمانده بودکه بگویند نفس کشیدن این مردم هم در گروهمین برجام است.
 چنین شاهدیاوه گویی های زنگی مستی چون ترامپ نبودند.
حال انچه پیرمان درخشت خام میدید عملی شدودیدیم که به امریکایی ها نمیشوداعتماد کردواینچنین اجازه دادیم انها وقیحانه درحالی که خودبزرگترین تروریست دنیابوده وامارکشتارشان بویژه زنان وکودکان وافرادبیگناه غیرنظامیان قابل شمارش وبازگونیست وخودمعترف به راه اندازی گروه هایی چون القاعده وداعش وغیره بوده وبیشترین سلاح های کشتارجمعی جهان رادراختیاردارند.
سپاه راکه الهام گرفته ازقران واحکام دینی بوده وبنابه دستورات اکید علمای دینی قران وعترت وپیامبران به خوداجازه نمیدهد دماغ بیگناهی خونی شودراتروریست بنامندو مبادرت به تحریم ناجوانمردانه انان ومردم شریف وزحمت کش کشورمان بنمایندوخوددر تریبونهایتان میگویید مسیرتان وصحبت واهدافتان باسپاه ونیروهای مسلح یکی است پس بیاییم گفتاروعملمان رایکی کرده نصایح پیرومرادوملجائمان راگوش داده وبه ان عمل نماییم ومتفقااین دست اندازها که برایمان توسط این جهانخواران درست شده راپشت سرگذاشته وگرچه از(برجام بی فرجام )سودی نبرده ومتضررنیزشدیم باسکان داری رهبری معظم انقلاب وجهان اسلام این کشتی نجات راازدریاهاواقیانوس های متلاطم به سرمنزل مقصودبرسانیم انشاالله.

 

 

 نوشتن دیدگاه