در سال های اخیر فضای کسب و کار و تلاش برای بهبود بهره‏ وری آن، مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور واقع شده است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در سال های اخیر فضای کسب و کار و تلاش برای بهبود بهره‏ وری آن، مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور واقع شده است. توجه ناکافی به سرمایه انسانی و بکارگیری نامناسب نیروی کار متخصص چالش‏ های عمده‏ای را در حوزه بهره ‏وری منابع انسانی سازمان‏ های دولتی به وجود آورده است. در اسناد راهبردی و بالادستی کشور و نیز در سند جامع علمی، ارتقای بهره وری منابع انسانی مورد تاکید قرار گرفته و بر نقش حیاتی اعضای هیات علمی در حل مسائل و رفع نیازهای دستگاه‏ های اجرایی توجه شده است. لذا در پژوهش حاضر، عقاید و دیدگاه ‏های اعضای هیات علمی دانشگاه‏ های تهران درباره عوامل اثرگذار در بهره ‏وری منابع انسانی دستگاه‏ های اجرایی تبیین و تفسیر شده، و با استفاده از روش کیو تعداد 7 الگوی ذهنی شناسایی، و با توجه به نحوه ارزش گذاری‏ ها کارت‏های کیو، دسته بندی شده ‏اند و در قالب عامل ‏های اثرگذار و غالب در بهره‏ وری منابع انسانی مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین در انتها، نقش‏ های جدید از طریق اعضای هیات علمی دانشگاه‏ های تهران برای ارتقای بهره ‏وری منابع انسانی دستگاه ‏های اجرایی ارائه شده است./فارس

انتهای پیام/نوشتن دیدگاه