هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه‌های رهبری معنوی مدیران در پیش‌بینی و تبیین مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه‌های رهبری معنوی مدیران در پیش‌بینی و تبیین مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی – همبستگی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در سال 1392 به تعداد 280 نفر بود که تعداد 162 نفر به روش طبقه‌ای- نسبتی به عنوان نمونه‌ی تحقیق انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق دو پرسشنامه‌ی رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی جمع‌آوری و از طریق آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، بوسیله نرم‌افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان رابطه رهبری معنوی مدیران و رفتار شهروندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در حد متوسط بود. بالاترین مقدار رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری بین مؤلفه ­های تعهد سازمانی و ادب و ملاحظه (R=0.377) وجود دارد./فارس

انتهای پیام/نوشتن دیدگاه