ملت حساب خود را از فتنه گران جدا کرده اندو آنها و وابستگان آنها را از خود نمی دانند پس تا فرصت باقی است از سنگر سکوت خارج شوید و جلوی ورود این افراد به مکان های مقدسی همچون دانشگاه که محل کسب علم و تربیت مدیر آینده است را بگیرید و طهارت فضای آن را بیش از این دچار شبهه نکنید.

 

 

                      ادامه خبرنوشتن دیدگاه