با توجه به اینکه منبع این خبر موثق است ، واقعا باید به این عدم صداقت چه گفت ؟ اقای هزارجریبی اگر این مطلب درست نیست که طی یک مصاحبه ای اعلام کنید اگر درست است واقعا جنابعالی نام خودتان را نماینده و وکیل ملت گذاشتید ؟

 

 

             ادامه خبرنوشتن دیدگاه