گفته می شود این عده دست به شناسایی دانش آموزانی که پلاکارد" بو گم بواش فتنه گر" و شعارهای مشابه را در دست داشتند ، را زده و بعد از شناسایی ، والدین آنها را به مدرسه احضار کردند تا نسبت به بروز چنین رفتارهایی از سوی این دانش آموزان به آنان تذکر داده شود .

 

 

                    ادامه خبرنوشتن دیدگاه