شنیده ایم که در جشنواره برترین های حوزه صدا و سیمای سال ۹۵ کشور ، تلویزیون گلستان جزو ضعیف ترین استان ها بوده است

 

 

            ادامه خبرنوشتن دیدگاه