با گذری بر متن سنگ نوشتهٔ افتتاح میدان سپاه و تعمق در نوع ادبیات آن، چند سوال نقد گونه پیش می آید که در خور توجه شهردار عزیز و اعضای شورای شهر بندرترکمن است.

 

 

 

            ادامه خبر...نوشتن دیدگاه