کشف پنج نسخه نادر از قرآن دوره عثمانی.این قرآنها که در حال قاچاق از اتیوپی کشف وظبط شدند جهت ترمیم به موزه هنرهای اسلامی درمصر سپرده شد/البلادنوشتن دیدگاه