گزارش تصویری  از نیمه دوم ایران و پرتغال را مشاهده کنید.

 

https://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714665795793_60607_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714660014660_64759_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714654076997_62841_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714648139066_17727_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714688009023_35745_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714682383707_51031_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714677220931_27988_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714710695850_48388_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714704884342_21487_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714699259342_77331_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714693790590_95653_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714732790028_46015_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714727321121_88211_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714721696066_94545_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714716633659_42141_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714755956598_11413_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714772693259_56275_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714767223896_69302_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714800563729_74357_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714794938787_51671_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714789469735_17993_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714783688587_53613_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714823253828_11376_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714817582411_23083_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655715003599813_32180_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714997971525_21979_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714992502157_76672_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714986877022_76316_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655715025811885_56326_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655715020343019_30603_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655715014717888_20111_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655715041596635_87716_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655715047378005_37080_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655715035972416_96444_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655715030815170_35501_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/05/13970405000043636655714622654207_92848_PhotoT.jpg

 

 

 

 نوشتن دیدگاه