یاده‌روی زائران اربعین حسینی http://edalatgolestan.ir/ زائران اربعین حسینی همچنان با پای پیاده به سمت کربلای معلی در حرکت هستند، در این راه پرفراز و نشیب برخی با پای برهنه جاده‌ها را طی می‌کنند تا به مقصد برسند. نیروهای امنیتی در مسیر مشغول خدمت‌رسانی هستند و موکب‌ها از زوار امام حسین(ع) پذیرایی می‌کنند.

زائران اربعین حسینی همچنان با پای پیاده به سمت کربلای معلی در حرکت هستند، در این راه پرفراز و نشیب برخی با پای برهنه جاده‌ها را طی می‌کنند تا به مقصد برسند. نیروهای امنیتی در مسیر مشغول خدمت‌رسانی هستند و موکب‌ها از زوار امام حسین(ع) پذیرایی می‌کنند.

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878819211222_73556_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878789054173_66909_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878754984021_52659_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878754984021_52659_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878737929718_59011_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878873522018_72320_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878861601057_85694_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878855507122_27230_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878832180369_70615_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878908257893_97686_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878891069924_67746_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878885289066_20593_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878722034665_57119_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878743555050_69135_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878914664391_72511_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878896851686_73704_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878772175060_86331_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878766549350_12569_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878760764961_99822_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878749202144_22936_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878800617187_44517_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878794835643_22629_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878783737290_42954_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878778112368_57222_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878844065583_28766_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878838118306_32783_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878813273709_50848_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878807179626_13723_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878920133560_58672_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878902476776_69091_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878879194269_44486_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/08/15/13960815001712636455878849534708_59313_PhotoT.jpgنوشتن دیدگاه