درحالی که برخی عناصر معلوم‌الحال قصد دارند با انتصاب سابقه جاسوس محیط زیستی به نهادهایی نظیر دانشگاه امام صادق(ع) هویتی پاک و بی‌گناه از «کاووس سیدامامی» ارائه دهند، بررسی سابقه خانوادگی این جاسوس دوتابعیتی، از قاجار گرفته تا پهلوی سرشار از خدمت به دربار و سلطنت استنوشتن دیدگاه