اقدام غیرانسانی یک شهروند در کشیدن یک حیوان با خودرو در خیابان!

                                         فیلم

 

 

 

 نوشتن دیدگاه