منابع خبری از حمله به سفارت فرانسه و یک موسسه فرانسوی در «واگادوگو» پایتخت بورکینافاسو خبر دادند.

                                               فیلم

 

 

 

 نوشتن دیدگاه