پس از انتشار خبری در خصوص بکارگیری غیر قانونی و رابطه ای بستگان نزدیک برخی از مسئولین جهاد کشاورزی استان گلستان و دیگر موارد باخبر شدیم مختار مهاجر با قاطعیتی قابل تقدیر برخوردی جدی با متخلفین داشته است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"پس از انتشار خبری در خصوص بکارگیری غیر قانونی و رابطه ای بستگان نزدیک برخی از مسئولین جهاد کشاورزی استان گلستان و دیگر موارد , باخبر شدیم مختار مهاجر با قاطعیتی قابل تقدیر برخوردی جدی با متخلفین داشته است.
این اقدام مهاجر از نگاه این پایگاه قابل تقدیر بوده و جای تشکر ویژه ای دارد.
البته لازم است به  برخی دیگر از  موارد تخلفات سازمان جهاد بویژه حواشی مدیریت آب و خاک سازمان جهاد نیز به طور جدی پرداخته شود.
انتهای خبر

 

 

 

 نوشتن دیدگاه