2 ساختمان و 30 دیوارکشی غیرمجاز در گرگان امروز با حکم قضایی قلع و قمع شد

                                  دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه