به استناد مکاتبه ی قضایی مورخه ی ۹۶/۸/۸با موضوع نیابت قضایی به بخش دیگری از محکومیت های قضایی و مالی سید محمد علی ثابت قدم شهردار جدید گرگان می رسیم

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در این مکاتبه از طرف قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ماسال به رئیس اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان گرگان چنین آمده است:
با سلام و احترام
بدینوسیله برابر دادنامه ی شماره۹۵۰۹۹۷۵۲۶۰۲۰۰۳۴۱مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲صادره از شعبه ی دوم شورای حل اختلاف ماسال محکوم علیه آقای سید محمد علی ثابت قدم فرزند سید ابوالقاسم بنشانی-گرگان-محکوم است به پرداخت مبلغ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اصل خواسته و نیز هزینه ی دادرسی به مبلغ۴/۸۹۵/۰۰۰ریال و نیز تاخیر تادیه از تاریخ۲۲/۹/۹۵در حق آقای عباس کارساز کودهی فرزند سید محرمعلی و نیز نیم عشر در حق صندوق دولت بنابراین با توجه به اینکه محکوم علیه در آن حوزه قضایی بسر می برو دستور فرمائید به نیابت از این اجرا و به استناد ماده۲۰و۵۰از قانون اجرای احکام مدنی با تلقی این برگ بعنوان نیابت قضایی به تفویض کلیه ی اختیارات قانونی نسبت به توقیف اموال بلا معارض محکوم علیه و ارزیابی و صدور آگهی مزایده فروش به نیابت از این اجرا با هدایت و راهنمایی محکوم له اقدام و سپس محکوم به،به محکوم له پرداخت گردد و یا به حساب سپرده دادگستری ماسال۲۱۷۱۲۹۴۴۹۱۱۰۰۴بانک ملی واریز گردد و نیز مبلغ نیم عشر نیز به حساب۲۱۷۱۳۵۴۵۴۸۰۰۹نزد همان بانک واریز نموده  و در صورت عدم معرفی مال اعطای جلب و جلب سیار ورود به منزل بلامانع می باشد و سپس اوراق محصله امر به اعاده گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه