فشار زندگی بر خانواده کارگران اخراج شده از CNG کلاله باعث تجمع آنها در شهرداری کلاله جهت پیگیری مشکل خود شد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانبه نقل از کلاله خبر، با روی کار آمدن شورای جدید و به تبع ان شهردار، با تغییر پیمانکار جایگاه های سی ان جی، برخی از نیروهای با تجربه و بیش از 5 سال کار در این جایگاه که در زمان شورای دور سوم که متشکل از تمام قومیت های شهرستان بود، روی کار آمده بودند اخراج شدند.

شورای شهر و شهرداری با آوردن برخی از ادله ها(که هنوز صحت ادعای آنها ثابت نشده است) سعی بر آن دارد که دلیل اخراج آنها را خواست پیمانکار جدید بداند، این درصورتی است که به ادعای حق شناس شهردار کلاله بند 13 قرادادهای گذشته که مبنی بر حفظ کارگران قدیمی و هرگونه تغییر با هماهنگی شهرداری، در مناقصه شهرداری لحاظ شده است و قانونا بدون اجازه شهرداری این پیمانکار اجازه تغییر نیروها را ندارد.

حال با این تفاسیر و پیگیری های مستمر این کارگران در جهت چرایی اخراج خود، این کارگران و خانواده های خود با تجمع در شهرداری خواستار رسیدگی به مشکل خود شدند.

tajamoo

 

 

 

 نوشتن دیدگاه