بر اساس اطلاع واصله از سطح شهر کردکوی و الصاق بنرهای مبنی بر تشکیل شورای شهرستان وانتخابات هیت ریسه ان و کمی کنجکاوی ودقت بر ان شدیم موضوع را باز نماییم.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"درمصوبه شورای اسلامی شهربه شماره ۵۰۵/۱۲ در مورخه ۹۶/۶/۲۳ اعضای شورا نسبت به انتخاب افراد از بین خود برای کمیسیون ها و شورای شهرستان اقدام نمودند.

لیکن فرمانداری شهرستان در جلسه تطبیق مصوبات شورا در مورخه ۹۶/۷/۲ نسبت به این مصوبه بر اساس ماده ۸۰ مکرر قانون وظایف شوراهای اسلامی شهرها ایراد وارد نموده و طی نامه ای بتاریخ ۹۶/۷/۱۰ به شورا اعاده نموده که قانونا موضوع میبایست در صحن شورا مطرح و سپس بصورت یک مصوبه جدید جهت در هیت تطبیق ارسال می گردید.
لیکن برابر بررسی بعمل امده این مصوبه طرح مجدد نگردیده و از لحاظ شکلی دچار ایراد قانونی می باشد.


حال جای سوال است چگونه فرمانداری کردکوی بدون طی فرایند قانونی نسبت به برگزاری شورای شهرستان اقدام نموده است

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه