انتخاب شهردار طبق قانون برعهده شوراها میباشدوفرمانداردخالتی درانتخاب شهردارندارد و بنده هم شنیدم که فرزندنماینده گرگان اقای محسن تربتی نژاددرجلسه دیشب  شورای  شهر به عنوان شهردارکردکوی انتخاب شدند وهنوزمصوبه انتخاب شهردار بدست بنده نرسیده است

خبرنگار پارلمانی پایگاه عدالت خواهان"طی گفتگوی کوتاه. که با اقای حمالی فرماندار شهرستان کردکوی دررابطه باحواشیح بوجودامده درسطح شهرکردکوی و بین اعضای شورای شهر   بخاطر انتخاب شهردار غیربومی وجوان و بدون داشتن یک روز کار مدیریتی واجرایی و عمرانی چگونه انتخاب شدن این فرد بعنوان شهردار این شهرستان به خبرنگارماگفت ؛    انتخاب شهردار طبق قانون برعهده شوراها میباشدوفرمانداردخالتی درانتخاب شهردارندارد و بنده هم شنیدم که فرزندنماینده گرگان اقای محسن تربتی نژاددرجلسه دیشب  شورای  شهر به عنوان شهردارکردکوی انتخاب شدند وهنوزمصوبه انتخاب شهردار بدست بنده نرسیده است وبه محض دریافت و ملاحظه مصوبه شورای شهرمیتوانیم درکمیته انطباقات صلاحیت ایشان رابررسی کنیم

فرماندار شهرستان کردکوی درجواب سوال خبرنگار ما که طی بررسی ازشواهدپیداست اقای تربتی نژاد هیچ گونه کاراجرایی ومدیریتی در کار نامه کاری خود ندارد چگونه شورا ایشان رابه عنوان شهردار انتخاب کرده که این امر خلاف قانون است  ایاشماجلوی این بی قانونی رامیگیریدیاخیرتصریح کردند :  ؛  بنده از زمانی که به عنوان فرماندارکردکوی منصوب شدم ومسولیت خطیرفرمانداری رابرعهده گرفتم با خودم وخدای خودعهدبستم درراه حق و درستی قدم بردارم ودراین راه از حق وعدالت خارج نشوم وضابطه رافدای رابطه نکنم که فردای قیامت مدیون خداومردم شهرم باشم تااین لحظه مصوبه انتخاب شهردارازشورا بدست بنده نرسیده است وبه محض دریافت این مصوبه باتشکیل جلسه درکمیته انطباقات اگراقای تربتی نژادشهردارمنتخب شورای شهردرکارنامه کاری خود سوابق اجرایی نداشته باشد ایشان رد می شود

 طبق قانون  داشتن سوابق  اجرایی  به مدت پنج سال یکی از لازمه های انتخاب شهرداراست

 

 گزارش از:ابراهیم حاتمی خبرنگار پارلمانی پایگاه عدالت خواهان

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه