باید دید این دو چهره که هرکدام قبل از استاندار شدن مناف به دنبال کرسی استانداری گلستان بودند آیا با تمام شدن سنوات بازنشستگی باز هم برای ماندن در دولت دست و پا خواهند زد یا خود از قانون تمکین کرده و تشریفات خداحافظی خود از سیستم را فراهم می آورند یا خیر؟!

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مسئله ی بازنشستگی باید دید این دو چهره که هرکدام قبل از استاندار شدن مناف به دنبال کرسی استانداری گلستان بودند آیا با تمام شدن سنوات بازنشستگی باز هم برای ماندن در دولت دست و پا خواهند زد یا خود از قانون تمکین کرده و تشریفات خداحافظی خود از سیستم را فراهم می آورند یا خیر؟!محمود ربیعی معاون منابع انسانی استانداری و همچنین مسئله ی بازنشستگی طهماسبی بعنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری از اهم مسائلیست که استاندار جدید گلستان جناب آقای دکتر سید مناف هاشمی در بکارگیری مجدد این آقایان مدنظر قرار دهد چرا که قانون خیلی روشن و واضح بیان می دارد بازنشستگان اولا باید پس از پایان سنوات خدمتی خود بازنشست شوند و از طرفی دیگر بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای دولتی بکلی ممنوع می باشد و حتی برای ادامه ی فعالیت های بازنشستگان در سیستم های اداری ممنوعیت های شدیدی وضع گردیده است.
باید دید این دو چهره که هرکدام قبل از استاندار شدن مناف به دنبال کرسی استانداری گلستان بودند آیا با تمام شدن سنوات بازنشستگی باز هم برای ماندن در دولت دست و پا خواهند زد یا خود از قانون تمکین کرده و تشریفات خداحافظی خود از سیستم را فراهم می آورند یا خیر؟!
در این خصوص جناب آقای دکتر مناف هاشمی استاندار محترم و همچنین دستگاههای نظارتی نباید تسلیم فشارهای احتمالی افرادی شوند که به دلیل خوش خدمتی های سابق!!! این افراد سخت از این مهره ها دل می برند و فشارهای احتمالی شدیدی را برای حفظ غیر قانونی این مدیران بازنشسته در سمت های فعلیشان وارد خواهند کرد.
امید است استاندار جدید استان بی تعارف و با تبعیت مطلق از قوانین نسبت به فراهم کردن تشریفات بازنشستگی این افراد سیاسی کار اقدام نماید.


انتهای خبر

 

 

 

 نوشتن دیدگاه