مجتبی فارسیانی جوان سیاسی جویای نام اصلاح طلب شهرستان گالیکش که در پست های اینستاگرامی او حتی می توان نشانه هایی از نماد های جریان فمنیست و شعار های فمنیستی مشاهده کرد.البته او با انتشار تصویر سید محمد خاتمی که در فتنه مردود تلقی می شود بیش از پیش ماهیت سیاسی خود را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مجتبی فارسیانی جوان سیاسی جویای نام اصلاح طلب شهرستان گالیکش که در پست های اینستاگرامی او حتی می توان نشانه هایی از نماد های جریان فمنیست و شعار های فمنیستی مشاهده کرد.البته او با انتشار تصویر سید محمد خاتمی که در فتنه مردود تلقی می شود بیش از پیش ماهیت سیاسی خود را نشان می دهد


فارسیانی(مدیر پایگاه پارسیان ما)در بعد رسانه و فضای مجازی نیز فعالیت دارد.البته همینجا لازم است یادآور شوم جریان کارگزاران استان بر روی چهره های رسانه ای برای پیاده کردن اهداف سیاسی سرمایه گذاری ویژه ای دارد.


در همین راستا ارتباط و حفظ ارتباط با فعالان رسانه ای یکی از مهمترین اهداف کارگزانی ها برای نمایش قدرت کاذب خویش می باشند.


افرادی مانند حامد صمد لویی مدیر پایگاه خبری گرگان خبر و البته عده ای دیگر از فعالان رسانه ای نیز در پس پرده ی اهداف کارگزاران نقش مهمی دارند.
این منبع گفت:ربیعی و تیم کارگزاران خیلی برایشان سرمایه گذاری و پروبال دادن به اینگونه تیم های رسانه ای مهم است چرا که از همین افراد بعنوان گروه فشار خود در مواقع لازم بهره می برند.همچنان که در ماجرای تضعیف حسن صادقلو استاندار پیشین چنین کردند.


این منبع اصلاح طلب خاطرنشان کرد:تقویت جریان جوان کارگزاران یکی از مهمترین برنامه هایی است که لیدر های کارگزارن استان مانند ربیعی دنبال می کنند.
و هدف این تقویت ها الگو سازی غلط برای جوانان می باشد.


مثلا شاهد بودیم در بین این همه جوان مومن و انقلابی از مجتبی فارسیانی بعنوان فعال نمونه ی رسانه ای توسط نماینده ی ولی فقیه در استان تجلیل و تقدیر می شود!


شما نمی دانید در پس پرده ی تجلیل و تقدیر از امثال مجتبی فارسیانی چیست؟
این موضوع به این بر می گردد که سرشاخه های جوان و رسانه ای کارگزاران رسالتی مهم تر را به موازات فعالیت های تخریبی خود علیه نیروهای چپ سنتی دنبال می کنند و آن به شخصیت سازی و بزرگنمایی آقازاده ی گلستانی بر می گردد که بشدت اشتیاق باطنی به این دارد که آیت الله خطاب شود اگر چه شکست نفسی ظاهری هم دارد به هر حال...


این را بشدت تیم جوان و رسانه ای کارگزاران دنبال می کند.و خروجی این هدف مشترک را بروید و در پوشش خبری سایت های وابسته به آنان مانند گرگان خبر و پارسیان ما و کانال های تلگرامی خبری وابسته و صفحات اینستاگرامی این جریان مشاهده کنید.


این منبع گفت:من بر این باورم که آیت الله نور مفیدی اگر بداند به فردی که سابقه ی حمایت از فمنیسم و خاتمی دارد بعنوان جوان نمونه تقدیر می کند خیلی ناراحت می شود.اما به هر حال آن قم نشین و افرادی مانند معاون سیاسی-امنیتی هستند که باید با شفافیت به آیت الله آمار درست بدهند ولی چنین نمی کنند تا اهداف سیاسی شان تامین شود.ولو در تهران و بیت حضرت آقا اینگونه موارد به ضرر حاج آقا تمام شود!


این اصلاح طلب باسابقه افزود:مثلث آن آقازاده،رضا جعفری و طهماسبی یکی از اصلی ترین عوامل حفظ و تقویت جریان کارگزاران می باشد.تا جائیکه برای مشروعیت دادن به جریان کارگزاران با حمایت علنی آنها از وابستگان جریان فتنه و یا فتنه گران نظیر فائزه هاشمی،کرباسچی و...زمینه ی جلب مشروعیت بیشتر برای آنان را نزد آیت الله نورمفیدی تا جائی فراهم می کنند که آیت الله در دیداری باشکوه با عناصر این جریان در استان به این جماعت مشروعیت دهد.ولو اینکه برای نماینده ی محترم ولی فقیه در استان این موضوع گران تمام شود.


این فرد در ادامه خاطرنشان کرد:خدا کند حاج آقا در رابطه با تحرکات کارگزارانی ها و البته سایر موارد خود تصمیم بگیرد و از پذیرش اقوال آقازاده،مسئول دفتر و معاون سیاسی-امنیتی دوری کند.


اگر اینطور شد خیلی از توطئه های کارگزارانی ها علیه نیروهای خدوم و چپ سنتی و سالم نیز خنثی می شود.چرا که شخص آیت الله بر خلاف حلقه ی اطراف به نیروهای معتقد اصلاح طلب که امروز کارگزارانی ها دنبال حذف آنها هستند عقیده دارد.

ادامه دارد...


سرویس سیاسی پایگاه عدالتخواهان

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه