منبعی موثق از تلاش برخی اعضای حزب کارگزاران سازندگی شاخه گلستان برای مهره چینی سیاسی بیخ گوش استاندار گلستان پرده برداری کرد.

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان"اعضای هیئت رئیسه شورای استان این حزب در گلستان عبارتند از:محمود ربیعی(دبیر)،علی حسینیان(رئیس شورای استان)،علی اصغر آیت اللهی(نائب رئیس شورای استان)،مهدی بهزادیان(قائم مقام دبیر استان)،صدیقه جهانشاهی(منشی هیئت رئیسه)
صحنه گردان امورات مربوط به جوانان را باید سیاوش بسطامی(رابط سابق جوانان با استاندار پیشین)دانست.


این منبع مطلع اصلاح طلب از تحرکات شدید برخی اعضای تیم کارگزاران به سرکردگی ربیعی و بهزادیان برای اعمال فشار های زیر زمینی و غیر مستقیم از تهران به مناف هاشمی خبر داد.


این منبع افزود:عمده ی تحرکات سیاسی این جریان به سهم خواهی در مجموعه ی سیاسی و اجرائی استان باز می گردد.و رسیدن به این هدف در اولین گام به فشار به مناف هاشمی برای حذف نیروهای سیاسی معتدل اصلاح طلب باز می گردد.


این منبع افزود ملاک زدن نیروهای خدوم استان برای این گروه هرگز مسائل اختلاف حزبی و سیاسی نبوده و نیست و بلکه حب و بغض های شخصی و جریانی ملاک گزینش این جریان می باشد.


این منبع گفت:اتاق فکر تخریب این جریان مدام نقشه ی حذف نیروهای سالم و بی حاشیه ی اعتدال را می پیچد.و سعی دارد با جو سازی علیه مدیران کارآمد منافع سیاسی خویش را نهایتا تامین کند.


این فرد افزود:اولین و آخرین استراتژی این جریان را باید منفعت گرایی سیاسی و اقتصادی دانست نه منفعت استان و یا صلاح استاندار را
این اصلاح طلب در ادامه گفت:نوع اعمال فشار این جریان به استاندار شکلی مرموز و پیچیده داشته و به قول یکی از طراحان این جریان در استان و اعضای کارگزاران استاندار حتی نخواهد فهمید که پشت پرده ی خیلی از مسائل ما باشیم.


وی در ادامه مطرح کرد:ربیعی اینگونه بروز می دهد که برای انتصاب مناف با وی و جریان کارگزاران هماهنگی شده و نظر این جریان جلب شده است اگر چه هرگز چنین نبوده و وزن سیاسی ربیعی در این اندازه نبوده است چراکه ربیعی اگر اینقدر نفوذ می داشت خودش به رویای قدیمی استانداری بر گلستان می رسید.


این چهره ی سیاسی اصلاح طلب افزود:ربیعی در صدد است تا کارگزاران گلستان را مردمی نشان دهد حالیکه مردم و بویژه مردم مرکز استان بدلیل عزل شهردار صادقلو هرگز ربیعی و کارگزارانی ها را نخواهند بخشید و آنها را خائن به رای خود می دانند.و این نکته ای است که مناف در نگاه به این عناصر باید مورد توجه قرار دهد.


این منبع در پایان گفت:یکی از آقازاده های گلستانی به طور خاص از قم این جریان دارای سابقه نا مطلوب سیاسی را حمایت و تقویت می کند.در حالی که اگر چنین نبود حذف ربیعی از سمت معاون استانداری در زمان صادقلو قطعی می شد.


این منبع در ادامه گفت: رویکرد حقیقی این جریان رویکردی سرمایه داری و اقتصادی است هر چند فیگور های مردمی و سیاسی بیشتر در ظاهر کار آنان مشهود است.
اگر ترکیب سیاسی طیف کارگزاران را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم عده ای پولدار و یا بچه پولدار مرفه مثل سیاوش بسطامی و ... هستند که صحنه گردانی می کنند.
انشالله بزودی ابعادی دیگر از تحرکات این جریان را منتشر خواهیم کرد.


 سرویس سیاسی پایگاه عدالتخواهان

 

 

 

 نوشتن دیدگاه