بی‌بی‌سی فارسی سه بار تیتر خبرش را پس از انتقام موشکی سپاه تغییر داد.

 

به گزارش پایگاه عدالت خواهانبی‌بی‌سی فارسی سه بار تیتر خبرش را پس از انتقام موشکی سپاه تغییر داد.

 

سه بار تغییر در تیتر بی‌بی‌سی فارسی پس از انتقام موشکی سپاه+عکس

 نوشتن دیدگاه