درد و دل حاج حسین یکتا از میان ویرانه های زلزله کرمانشاه با هموطنان کشورمان و بیان نیازها و وضعیت منطقه.

                              فیلم

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه