قبر سلمان (سالامون) بارزانی، اجداد مسعود بارزانی در اورشليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه